فیلم/در دوره کرونا چطور به سوپرمارکت برویم؟

سلامانه: شیوع کرونا باعث شده است کاری به سادگی به رفتن سوپرمارکت نیز با نگرانی خاص خود از لحاظ انتقال ویروس کرونا همراه باشد.
این فیلم نکاتی را که باید هنگام خرید در سوپرمارکت رعایت کنید تا از سرایت ویروس کرونا پیشگیری شود، گوش‌زد می‌کند.
 

دسته بندی ویدیو: