فیلم| ۱۰ قانون آرایشگاه در دوره کرونا

سلامانه: رفتن به آرایشگاه در دوران شیوع کرونا باید با رعایت قواعدی همراه باشد تا از انتشار ویروس میان افراد جلوگیری شود.

 

دسته بندی ویدیو: