روز جهانی فشارخون؛ شعار امسال «فشار خون خود را بدانید»

سلامانه: روز جهانی فشارخون؛ شعار امسال «فشار خون خود را بدانید»