Page 10 - 32
P. 10

‫‪Elderly‬‬

‫مکمــل ســرطان بــارداری اعصــاب ســالمندان پوســت‬

‫جلوگیری از زوال عقل‬

‫باحفظتناس ‌باندام‬

 ‫مناسبی ندارند‪ ،‬حدود ‪ ۹۰‬درصد پایین‬     ‫براساس یکی از مطالعات اخیر داشتن‬
  ‫م ‌یآورند‪ .‬به گفته دکتر هلنا هوردر‪،‬‬   ‫فعالیت بدنی مطلوب و حفظ تناسب‬
  ‫مسئول مطالعه و از اعضای دانشگاه‬      ‫اندام در میانسالی م ‌یتواند در ادامه‬

 ‫گوتنبرگ‪ ،‬فرآیندهای آسی ‌بشناختی‬        ‫زندگی از ما در مقابل ابتلا به زوال‬
   ‫پیش از زوال عقل‪ ،‬ده ‌هها قبل از‬   ‫شناختی ب ‌هطور قابل توجهی محافظت‬

  ‫تشخیص این بیماری آغاز م ‌یشوند‪.‬‬                   ‫کند‪.‬‬
  ‫از ای ‌نرو‪ ،‬یکی از را‌ههای موثر با هدف‬    ‫براساس یافت ‌ههای این مطالعه‪،‬‬
 ‫جلوگیری از ابتلا به زوال عقل م ‌یتواند‬   ‫میانسالان م ‌یتوانند با جدی گرفتن‬
 ‫حفظ تناسب اندام در وضعیت مطلوب‬      ‫حفظ تناسب اندام خود و فعالی ‌تهای‬
 ‫باشد‪ .‬چنین داد‌ههای مطالعاتی برای‬     ‫ورزشی روزانه از مبتلا شدن به زوال‬
 ‫اولی ‌نبار نیست که ارتباط بین ورزش‬      ‫عقل در دور‌ههای بعدی زندگی‬
‫مطلوب و وضعیت شناختی بهتر را نشان‬
‫م ‌یدهند‪ .‬مطالعات قبل از این هم نشان‬            ‫جلوگیری کنند‪.‬‬
 ‫داده ورزش در ده ‌ههای سوم‪ ،‬چهارم و‬    ‫به نقل از ‪ ،Everyday Health‬طبق‬
 ‫پنجم زندگی‪ ،‬دارای اثرات محافظتی‬
                        ‫گزارش منتشرشده در مجله‬
  ‫قاب ‌لتوجهی بر مغز است‪ .‬ویژگ ‌یای‬    ‫‪ ،Neurology‬زنان میانسالی که‬
    ‫که مطالعه اخیر را منحصرب ‌هفرد‬    ‫از نظر قلب ‌ی‌ـعروقی در وضعیت‬
                      ‫مطلوبی هستند‪ ،‬شانس ابتلا به‬
 ‫کرده‪ ،‬بیش از ‪ ۴‬دهه پیگیری محققان‬     ‫زوال عقل را در ‪ ۴۴‬سال بعدی‬
   ‫و همچنین سنج ‌شهای عینی در‬       ‫زندگی خود‪ ،‬نسبت به سایر‬
          ‫آزمایشگا‌ههاست‪.‬‬     ‫زنان که از نظر قلبی‪ ،‬وضعیت‬

  ‫است‪ .‬البته تمرین فیزیکی پس از آسیب بینایی موجب‬      ‫تحقیقات محققان دانشگاه ویرجینیا نشان م ‌یدهد انجام‬    ‫جلوگیری از‬   ‫‪ Salamaneh Jul & Aug 2020‬سلامانه ‌خرداد و تیرماه ‪1399‬‬
 ‫بهبود این آسیب نم ‌یشود و تنها سابقه تمرینات فیزیکی‬      ‫فعالیت فیزیکی ب ‌هطور مستقیم مانع دژنراسیون ماکولا‬  ‫نابیناییناشی‬
 ‫پیش از وقوع عارضه‪ ،‬م ‌یتواند آسیب به بینایی را کم کند‪.‬‬   ‫م ‌یشود یا روند آن را کند م ‌یکند‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫ازکهولتسن‬
                              ‫ساین ‌سدیلی‪ ،‬دژنراسیون ماکولا یا انحطاط ماکولا (بخشی‬
  ‫براساس این تحقیق‪ ،‬تمرین فیزیکی اثر مستقیمی بر‬       ‫از شبکیه)‪ ،‬یکی از شای ‌عترین بیمار ‌یهای چشمی است‬    ‫با فعــالیت‬
‫جلوگیری از وقوع برخی از انواع نابینایی دژنراتیو دارد‪ .‬گام‬  ‫که باعث م ‌یشود فرد با افزایش سن‪ ،‬دید متمرکز خود را از‬     ‫فیزیکی‬
‫بعدی محققان‪ ،‬بررسی دلایل و چگونگی اثرگذاری فعالیت‬       ‫دست بدهد و انجام فعالی ‌تهایی مانند مطالعه و رانندگی‬
 ‫فیزیکی بر نابینایی مرتبط با سن است‪ .‬گزارش کامل این‬       ‫غیر ممکن شود‪ .‬در تحقیقات جدیدی که با استفاده از‬           ‫‪10‬‬
                                ‫مو ‌شها انجام شد‪ ،‬وضعیت بینایی دو گروه از مو ‌شها‬
 ‫تحقیقات در نشریه & ‪Investigative Ophthalmology‬‬       ‫مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت‪ .‬در قفس گروه اول یک‬
         ‫‪ Visual Science‬منتشر شده است‪.‬‬        ‫چر ‌خگردان برای انجام تمرین فیزیکی قرار داده شد‪ ،‬اما‬
                               ‫گروه دوم به این وسیله دسترسی نداشتند‪ .‬پس از چهار‬
                              ‫هفته‪ ،‬محققان با استفاده از لیزر‪ ،‬نوعی آسیب بینایی موسوم‬
                               ‫به (‪ )CNV‬در چشم مو ‌شها شبی ‌هسازی کردند که فاکتور‬

                                   ‫اصلی در بسیاری از انواع نابینایی مرتبط با سن‬
                                   ‫محسوب م ‌یشود‪ .‬محققان دریافتند میزان رشد‬
                                   ‫بی ‌شازحد ر ‌گهای خونی در چشم مو ‌شهایی‬
                                   ‫که به ابزار تمرین فیزیکی دسترسی داشتند‪ ،‬در‬
                                 ‫مقایسه با مو ‌شهای گروه دوم‪ ۳۲‌،‬و ‪ ۴۵‬درصد کمتر‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15