در زمان ناراحتی کودک با او همدلی کنید و احساسات را انعکاس دهید.  اهمیت دادن به ناراحتی کودک و انعکاس احساس‌اش از طریق بیان کلامی باعث می‌شود کودک احساس کند والدش او را درک کرده و به او اهمیت می‌دهند.