در مصرف‌خرما‌زیاده‌روی نکنید؛در یک الگوی‌غذایی‌سالم، با توجه به میزان‌کالری دریافتی، باید حداکثر 10 درصد آن را به قندهای ساده شامل قند و شکر معمولی، قند حاصل از خرما، توت، کشمش و...اختصاص داد. این 10 درصد،حدود 200کالری از انرژی دریافتی را تامین‌می‌کند