گرفتگی عروق در سالمندان، با کم‌خوابی در ارتباط است