همیشه‌ این‌طور نیست و این مساله در بعضی از موارد می‌تواند واقعیت داشته باشد. دندان‌های ما ذاتا سفیدند و عوامل مختلفی مانند سیگارکشیدن، مصرف داروها، فرآیندهای طبیعی پیری و تماس دندان‌ها با ذرات غذا و نوشیدنی‌ها می‌توانند رنگ دندان‌ها را تیره‌تر و زرد کنند.