4 فوریه (15بهمن)؛ روز جهانی سرطان/ شعار امسال این روز «من هستم و خواهم بود» است