پیشگیری از انواع سرطان؛ پیشگیری از سرطان بهترین گزینه پیشنهادی است که نباید آن را نادیده گرفت از از جمله راهکارهای پیشگیری می‌توان به ۴ مورد اشاره کرد: