موهای شما می تواند چیزهایی درباره شما بگوید

سلامانه به نقل از گزارش تندرست نیوز؛موهای شما می تواند به طور آشکار چیزهایی درباره شما بگوید. می تواند بخشی از شخصیت شما را بازنمایی کند.

متخصصان چهره خوانی غیر از ویژگی اجزای صورت، به مدل مو هم دقت می کنند. جین هانر، متخصص چهره خوانی و نویسنده کتاب «آگاهی از چهره شما» می گوید: «موهای شما می تواند به طور آشکار چیزهایی درباره شما بگوید.» در اینجا به طور خلاصه با استناد به مطالعات هانر، رابطه مدل های مختلف مو را با شخصیت خواهید خواند. شما از کدام دسته اید؟
موی قرمز دارید؟
بانمک هستید
تحلیل هر رنگ موی دیگری غیر از قرمز، به ویژگی های دیگری هم ربط خواهد داشت اما قرمز، تنها رنگی است که می تواند به تنهایی نشان دهنده خصوصیاتی باشد. اگر شما موی مایل به قرمز دارید یا حتی اگر د وست د ارید همیشه موی خود را قرمز کنید، احتمالا شما عاشق تفریح هستید و از یکنواختی بیزارید . شما حس خوبی به طنز دارید و سعی می کنید همه چیز را واضح و روشن نگه دارید . مو قرمزها از روابط یکنواخت زود خسته می شوند و عاشق پیشه هستند .
مو فرفری هستید؟
گرم، مهربان و سرگرم کنند ه هستید
زنانی که موهای فر دارند ، سخاوتمند هستند و دوست د ارند تمام کارها را خود شان انجام دهند . آنها می تواند کارها را سریع تر از افراد د یگر انجام دهند . آنها در د سته ای از شخصیت ها قرار می گیرند که به آنها می گویند ؛ «آتش».
این دسته حس رهبری، بینش، عشق، پویایی و عقل را با هم دارند. همچنین آنها می توانند در زمان طولانی روی یک موضوع تمرکز کنند .
موهای تان موج دار ضخیم و براق است؟
نوآور و خلاق هستید
این افراد به طور معمول سطح انرژی بالا، قد رت اراد ه قوی و احساسات قوی دارند. آنها به یک ارتباط عمیق نیاز د ارند و احساسات شان راحت تر از چیزی که فکرش را می کنید جریحه دار می شود . برای آنها صحبت کرد ن درباره چیزهایی که ناراحت شان کرد ه سخت است. کسانی که موی مواج د ارند معمولا نیاز د ارند زمانی را با خود خلوت کنند و آزاد ی برای شان بسیار مهم است. در مقابل کسانی که موهای مواج نازک د ارند ، معمولا سطح انرژی پایینی د ارند و بی نهایت خلاق هستند .
موهای تان ضخیم است؟
اراد ه قوی د ارید
همان طور که د اشتن ابروهای ضخیم نشان دهنده د اشتن انرژی و اراد ه قوی است، داشتن موهای ضخیم هم همین طور است. در مقابل اگر شما موی نازک د اشته باشید احتمال بیشتری د ارد انسان شکنند ه ای باشید .
موهای فرتان را صاف می کنید؟
از زند گی پرهرج و مرج خود خسته اید
اگر هر روز به صاف کرد ن موهای فر خود می پرد ازید ، به احتمال زیاد نیاز به آرامش د ارید . شما خسته شد ه اید و نیاز د ارید کمی زند گی متعاد ل تری د اشته باشید . شما با کمی آرامش و سبک کرد ن کارهای روزانه می توانید به خود احساس آرامش را منتقل کنید . به خود تان مسلط باشید و کمی از تکنولوژی فاصله بگیرید .
موهای متوسط تان را درست نمی کنید؟
متفکر و منطقی هستید
خیلی ها بعد از حمام کرد ن موهای خود را خشک می کنند و دیگر کاری با آن ند ارند . این افراد معمولا متفکر و منطقی هستند . آنها به ارزش هایی ورای زیبایی ظاهری فکر می کنند و برای شان مهم نیست د یگران درباره آنها چه فکر می کنند . این افراد عقل سلیم دارند و هیچ وقت بیش از حد احساساتی نمی شوند . آنها هدف گرا هستند ، فقط به نتیجه کارها فکر می کنند و داری سرزند گی و روحیه بالا هستند .
موهای صاف تان را حلقه حلقه درست می کنید؟
عاشق تغییرهستید
حلقه حلقه کردن موها می تواند نشانه این باشد که شما نیاز به تغییر در زندگی خود دارید . ایجاد یک تجربه هیجان انگیز می تواند بهترین تغییر برای شما باشد . تغییری که نیاز دارید معمولا در جهت سرگرمی است. هر گونه شادی می تواند شما را خوشحال تر کند .
موهای بلند تان را د رست نمی کنید؟
با د یگران راحت ارتباط برقرار می کنید
کسانی که بعد از حمام موهای بلند خود را به حال خود رها می کنند معمولا روابط اجتماعی بسیار خوبی دارند و علاوه بر این از احساسات عاشقانه زیاد ی برخورد ار هستند . آنها در عین حال که خلاق هستند خودشان را با جریانات اصلی جامعه وفق می دهند و همه چیز را آسان می گیرند 
موهای تان را تنها با یک کش می بندید؟
نیازهای تان را د ر آخرین اولویت قرار می د هید
کسانی که موهای خود را خیلی ساده جمع می کنند و نه حوصله مرتب کرد ن آن را دارند و نه باز گذاشتنش را، معمولا بخشنده هستند . این افراد به دیگران بیشتر از خود توجه دارند و سعی می کنند در آخرین مرحله نیازهای خود را در نظر بگیرند .
مدل موهای تان پیچیده است
نسبت به خود تان سختگیرید
خیلی ها به مدل موی خود اهمیت زیاد ی می دهند و وقت زیادی را در روز به درست کردن موها اختصاص می دهند. علت این کار می تواند دو چیز باشد ؛ اول اینکه این افراد همیشه مضطرب و نگران هستند و در مورد جزئیات بیش از حد وسواس دارند . در عین حال این افراد می توانند عاشق تجملات باشند .

موهای بسیار کوتاه تان را درست نمی کنید؟
بسیار آسان گیر هستید
این افراد با زند گی همان برخورد ی را می کنند که با موهای خود می کنند . راحتی برای آنها از هر چیز دیگری مهم تر است. آنها برای هیچ چیز در زندگی اهمیت خیلی زیادی قائل نیستند و موهای شان هم از همین روش پیروی می کند . علاوه بر این آنها زیاد احساساتی نیستند و ارتباط کمتری با مسائل عاشقانه د ارند .
موهای تان را از ته می تراشید
بیش از حد رمانتیک هستید
تراشیدن موها یک نشانه بسیار مثبت است. این افراد معمولا قلب بسیار بزرگی داشته و به عشق ورزیدن تمایل دارند . شخصیت این افراد بسیار درخشان است. این مدل مو نشان می دهد شما همیشه به د نبال ماجرای عاشقانه بعد ی هستید و از آن استقبال می کنید .
موهای تان را عجیب کوتاه می کنید؟
تمایل به تفریح د ارید
حتما دیده اید کسانی را که موهای شان را مطابق مد و با مدل های عجیب کوتاه می کنند . برای مثال یک طرف بلند و طرف دیگر کوتاه. این افراد عاشق تفریح هستند و در مقابل کسانی که همیشه موهای شان را ساده کوتاه می کنند، علاقه دارند کارها را سریع تر به سرانجام برسانند .
پایین موی خود را صاف کوتاه می کنید؟
فعال و زرنگ هستید

این افراد گرایش های منطقی دارند . آنها معمولا اهداف خود را تعیین می کنند و به سرعت به سمت آنها به راه می افتند . برای آنها رسید ن به هیچ هد فی سخت و د ست نیافتنی نیست.
 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif